Dokumenty - Na Trzynieckiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dokumenty

Z dniem 1 stycznia 2013 r. w naszym kraju zgodnie z obowiązującym prawem zaczęła działać
Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców
aby dowiedzieć się więcej na temat Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy kliknij tutaj

Do tego czasu wciąż obowiązują dokumenty potwierdzające prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej, które pacjent powinien mieć przy sobie, gdy zgłasza się do lekarza.


Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
do pobrania
tutaj


Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego
do pobrania
tutaj
Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne:

  • dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni)aktualne zaświadczenie z zakładu pracylegitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy

  • dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

  • dla osoby ubezpieczonej w KRUS

zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej)

  • dla emerytów i rencistów

legitymacja emeryta lub rencistyW przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ.Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki "--", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawi:aktualną kartę EKUZzaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),aktualny odcinek emerytury lub rentydokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy)

  • dla osoby bezrobotnej

    aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

  • dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej

  • dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.)
   aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę> zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny> legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUSlegitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUSw przypadku dzieci uczących się - pomiędzy 18. a 26. rokiem życia - dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający faktkontynuacji nauki - legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności
   w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka

  • dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby

  • dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP)> karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA

  • dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym

   zaświadczenie z ZUS - do końca okresu pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego.Ważne! Nie jest konieczne okazywanie świadczeniodawcom danych dotyczących otrzymywanego wynagrodzenia, emerytury lub renty


Ulotki dotyczące Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców
do pobrania poniżej:

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego